Lih. Tanpa sepengetahuan lainnya Aisyah meninggalkan tempatnya untuk suatu keperluan. [52], Namun sebagian referensi menyebutkan, penyebab kematian Aisyah adalah Muawiyah. [5] Malam pengantin Nabi saw dan Aisyah baru dilangsungkan beberapa tahun setelah akad nikah, yaitu setelah melakukan hijrah ke Madinah ketika Aisyah telah berumur 9 tahun penuh. Sedangkan menurut sebagian referensi, Nabi saw menikahi Aisyah adalah 3 tahun sebelum hijrah (tahun ke-10 setelah menjadi nabi). Keistimewaan dan Keteladanan Aisyah. [33] Bahkan sebagian sumber menyebutkan, saat itu Aisyah justru bergembira. [45], Karena bangga dengan Ibnu Muljam, Aisyah sampai menamai budaknya dengan Abdurrahman. Hal itu diketahui oleh Aisyah sehingga timbul rasa tidak suka di hatinya. [2]Berpegang pada riwayat tersebut, maka itu merupakan pernikahan kedua Rasulullah saw setelah dengan Sayidah Khadijah sa. Asma’ binti Abu Bakar, lahir di tahun 27 sebelum Hijrah. Aisyah dikenal sebagai orang sangat cerdas, berwawasan luas, memiliki daya tangkap dan daya ingat yang kuat. ", Rasulullah saw menjawab, "Bagaimana aku tidak menyambut dan menghormatinya, sedangkan malaikat saja segan dan malu kepadanya. Karena itu turunlah sebagian Surat an-Nur. Beliau termasuk ke dalam ummul-mu'minin (Ibu orang-orang … Istri, pada hakikatnya adalah pemimpin yang di tangannya ada tanggung jawab besar tentang pendidikan anak dan akhlaknya, karena ibu adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya. [6], Berbeda dengan pendapat sebelumnya, sebagian peneliti mengungkapkan bahwa usia Aisyah ketika menikah dengan Nabi saw adalah 18 tahun. Join Facebook to connect with Aisyah Binti Abu Bakar and others you may know. Ketika Utsman terbunuh dia berada di Mekah. [7] Di antara riwayat yang mendukung pendapat tersebut adalah yang dibawakan Ibnu Ishaq. Dia sudah membunuh tujuh puluh ribu orang, termasuk Ammar, Khuzaimah, Hujr, Amr bin Hamiq, Muhammad bin Abu Bakar, Malik al-Asytar, Uwais al-Qarny, Ibnu Shuhan, Ibnu Tayyihan, Aisyah, dan Ibnu Hassan". [13] Banyak riwayat menyebutkan kedengkian dan kecemburuan Aisyah terhadap istri-istri Nabi saw yang lain. Sebagian sejarawan menyebutkan, ketika menerima kabar wafatnya Imam Ali as, Aisyah justru merasa lega dan berbunga-bunga. Kisah Aisyah binti Abu Bakar RA, yang dekat dengan Allah SWT - Ust Hanan Attaki - Duration: 20:43. [16] Mereka menyatakan, saat itu Aisyah mengolok-olok Ummu Salamah atau Zainab lalu turunlah ayat tersebut. Shahih Muslim, jld. Meski demikian, sebagian penulis Sunni menilai apa yang dilakukan Aisyah itu karena hasudan orang-orang sekitarnya yang memiliki niat buruk. Taqribu'l-tehzib, Ibn Hajar Al-Asqalani, Pg 654. 4, hlm. Bersama kedua pembesar itu dan pasukan dari berbagai kabilah Arab, Aisyah berangkat menuju Bashrah dengan dalih ingin menuntut balas kematian Utsman. ‘Aisyah adalah putri dari Abu Bakar (khalifah pertama), hasil dari pernikahan dengan isteri keduanya yaitu Ummi Ruman yang telah melahirkan Abd al Rahman dan Aisyah. Aisyah meriwayatkan hadits dari ayahnya Abu Bakar, dari Umar, Sa’ad bin Abi Waqqash, Usaid bin Khudlair dan lain lain. Abu Sa’id Al-Khudri ra. Keduanya banyak memberikan hadiah pada Aisyah dan lebih mengistemewakannya disbanding istri-istri Nabi saw lainnya. 6, hlm. Sehingga pembesar para sahabat kibar tatkala mereka mendapatkan permasalahan mereka datang dan merujuk kepada Ibunda Aisyah. Sebelum timbul permusuhan Aisyah sempat menukil banyak hadis tentang keutamaan Utsman. 291. Oleh karena itu, ada beberapa sumber yang menyebutkan bahwa Nabi memiliki 11 istri. Hendaklah para wanita menjaga mahkota dan kesuciannya, karena kecantikan dan keelokan itu adalah amanah Allah. Guna menghindari bentrokan, Imam Husain as akhirnya membatalkan maksudnya. Ibunya bernama Ummu Ruman binti Umair dari kabilah Bani Kinanah. Kalau begitu, aku janji tidak akan minum madu lagi. Zamakhsyari, al-Kassyaf, jld. Ketika umur 6 tahun, gadis cerdas ini dipersunting oleh manusia termulia Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam berdasarkan perintah Allah melalui wahyu dalam mimpi beliau. 3, hlm. [14] Dalam referensi hadis Ahlusunnah sendiri pun terdapat riwayat yang menyebutkan tentang hal itu. Beliau menjadi sumber rujukan dengan dikatakan meriwayatkan 2210 hadith dan daripada jumlah ini 316 disebut dalam kedua-dua Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Ibu beliau bernama Ummu Ruman binti Amir bin Uwaimir bin Abdi Syams bin Kinanah yang meninggal dunia pada waktu Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam masih hidup iaitu tepatnya pada tahun ke-6 H. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam menikahi Aisyah dua tahun sebelum hijrah melalui sebuah ikatan suci yang mengukuhkan gelar Aisyah menjadi ummul mukminin, tatkala itu Aisyah masih berumur enam tahun. Lalu Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam mengulangi lagi pertanyaannya, “Apakah sudah cukup wahai Aisyah?” Namun, Aisyah tetap menjawab, “Jangan terburu-buru wahai Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam, “Aisyah mengatakan, “Sebenarnya bukan karena aku senang melihat permainan mereka, tetapi aku hanya ingin memperlihatkan kepada para wanita bagaimana kedudukan Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam terhadapku dan kedudukanku terhadapnya.” (HR. https://id.wikishia.net/index.php?title=Aisyah_binti_Abu_Bakar&oldid=65865, Halaman dengan argumen ganda di pemanggilan templat, Artikel dengan penilaian kualitas dan prioritas, Artikel dengan prioritas a dan kualitas b. Ibnu Atsir, Ali bin Abi al-Karam, al-Kamil fi al-Tarikh, riset: Umar Abdussalam Tadamuri, Darul Kitab al-Arabi, Bairut, Libanon, cetakan I, 1417 H. Ibnu Qayyim, Muhammad bin Abi Bakar Ayyub. Jld. Pada perjalanan suci dari Mekkah ke Baitul Maqdis dan selanjutnya dari Baitul Maqdis ke Sidratul Muntaha, hanya Abu Bakar yang langsu… Riwayat tersebut terdapat dalam banyak referensi dengan redaksi yang berbeda,[21] termasuk dalam kitab Shahih Bukhari. Foto: Shutterstock. Ibunya bernama Ruman binti Umair yang merupakan istri kedua dari Abu Bakar. [18] Sebagian menganggap ayat tersebut berkenaan dengan Mariah Qibtiah.[19]. Al-Bidayah wa'l-nihayah, Ibn Kathir, Vol 8, Pg 372, Hadis Sahih Bukhari Jilid 5, Buku 58, Nombor 234, Hadis Sahih Bukhari Jilid 8, Buku 73, Nombor 151, Ketahui bagaimana dan bila untuk membuang pesanan templat ini, https://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Aisyah_Abu_Bakar&oldid=4840841, Lesen Creative Commons Pengiktirafan/Perkongsian Serupa. Jika waktu itu Aisyah berumur 7 tahunan, maka saat menikah dengan Nabi saw usianya telah mencapai 18 tahun. Kebetulan seseorang bernama Shafwan bin Muaththil lewat di tempat itu. Usia Ketika Perkahwinan. Selain menjadi seorang pendamping setiap yang selalu siap memberi dorongan dan motivasi kepada suami tercinta di tengah beratnya medan dakwah dan permusuhan dari kaumnya, Aisyah juga tampil menjadi seorang penuntut ilmu yang senantiasa belajar dalam madrasah nubuwwah di mana beliau menimba ilmu langsung dari sumbernya. Menurut Ibu Hajar Al-Asqalani, Asma hidup sehinga 100 tahun dan wafat pada tahun ke-73 atau 74 Hijrah. Aisyah binti Abu Bakar merupakan putri dari Abu Bakar Ash-Shiddiq (khalifah pertama). Ketika menceritakan kedatangan Nabi saw pada ahir-ahir hayat beliau, Aisyah berkata, "Ada dua orang yang memapah Nabi saw, Qutsam bin Abbas dan satu orang lagi,” perawi menyebutkan, orang tersebut maksudnya adalah Imam Ali as. Berdasarkan riwayat dari Imam Bukhari ini jelas menunjukkan; Seterusnya, para ulama membandingkan usia Aisyah dengan kakaknya, Asma binti Abu Bakar. [38] Aisyah berkata, satu malamnya Utsman itu sebanding dengan seumur hidupnya Imam Ali as. At-Tirmidzi (3880), lihat Shahih Sunan at-Tirmidzi (3041)). Kamu harus tahu beberapa fakta mengenai beliau berikut ini. Aisyah berkata, “Aku dan Hafshah bersepakat bahwa siapa saja di antara kami yang didatangi Nabi saw hendaknya berkata, ‘Apakah anda habis makan getah Maghafir?'”. membuka lembaran kehidupan rumah tangganya dengan Aisyah yang telah banyak dikenal. Ummul Mukminin Aisyah binti Abu Bakar. Begitu tahu kalau Imam Ali as yang akhirnya menggantikan Utsman, Aisyah tetap berdiam diri di Mekkah. Usia Asma' lebih tua 10 tahun dari Aisyah. Bagi mereka, Aisyah adalah wanita yang memiliki banyak sekali keutamaan dan kemuliaan. Baladzuri, Ansab al-Asyraf, jld. Ummul Mukminin Aisyah radhiallahu ‘anha adalah satu-satunya wanita yang dinikahi Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam dengan status gadis. Aisyah binti Abu Bakar adalah satu-satunya istri Nabi Muhammad yang saat dinikah oleh Nabi Muhammad berstatus gadis. 2384). Beliau lahir empat tahun setelah diangkatnya Muhammad menjadi seorang Nabi. 1, hlm. Sementara itu, rombongan kembali melanjutkan perjalanan dengan membawa tandu Aisyah karena mereka sangka dia masih di dalamnya. Abi Hayyan, Tafsir al-Bahr al-Muhith, jld. Aisyah Binti Abu Bakar is on Facebook. Pun ia termasuk golongan perempuan yang ikut nabi hijrah ke Madinah. Dalam penulisan Islam, sering ditambahkan pula gelar "Ibu orang-orang Mukmin" ( Arab: أمّ المؤمنين ummul- mu'min īn ), sebagai gambaran bagi para istri Muhammad sebagai "Ibu dari orang-orang Mukmin" dalam Qur'an. Janganlah kamu mencela dirimu sendiri (baca: sesama saudara seiman) dan janganlah kamu panggil memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Bahkan sebenarnya Aisyah sangat membenci Muawiyah, terlebih setelah saudaranya yang bernama Muhammad bin Abu Bakar terbunuh atas perintahnya. [28] Menurut Syiah itu adalah bentuk ketidakadilan.[29]. Dan Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam membangun rumah tangga dengannya setelah berhijrah, tepatnya pada bulan Syawwal tahun ke-2 Hijrah dan ia sudah berumur sembilan tahun. Meski demikian, sedikit banyak dia tetap menentang dan memprotes pemerintahan yang dijalankan Muawiyah. Kalau sampai terdengar orang lain mereka akan bertanya-tanya, ‘kenapa Nabi mengharamkan dirinya makan makanan halal?' Kemudian Utsman datang meminta izin untuk bertemu beliau. Aisyah lahir 4 (empat) tahun setelah diangkatnya Muhammad menjadi seorang Nabi. Sedangkan istri-istri Nabi Muhammad yang lain umumnya adalah janda. Saat itu Rasulullah saw segera bersiap-siap dan memerintahkan Aisyah untuk merapikan pakainnya. [49], Aisyah wafat pada tahun 58 H dalam umur 66 tahun di Madinah secara wajar. [53] Kabarnya kejadian itu berlangsung pada bulan Dzulhijjah. [35] Karena kebenciannya yang mendalam pada Imam Ali as dia enggan menyebut nama Imam Ali as. [37] Namun belum sampai ke Madinah, Aisyah menerima kabar bahwa umat telah berbaiat pada Imam Ali as. [44] Aisyah menanyakan nama pembunuh Imam, ketika diberitahu bahwa pembunuhnya bernama Ibnu Muljam, dia langsung membaca syair guna memujinya: “Meski saat mati dia (Ali) tidak dekat dengan kami, namun semoga tetap jaya pemuda yang berhasil membunuhnya dan menyenangkan kami.”. Aisyah binti Abu Bakar Istri Nabi Muhammad saw; Nama lengkap: Aisyah binti Abu Bakar bin Abu Quhafah: Lakab: Umm al-Mu'minin: Kerabat termasyhur: Muhammad bin Abu Bakar (saudara)• Abu Bakar (ayah) Lahir: Mekah: Tempat tinggal: Mekah • Madinah: Meninggal: 58 H/678: Tempat dimakamkan: Pemakaman Baqi, Madinah: Dikenal sebagai: istri Nabi Muhammad saw: Aktivitas Suatu hari orang-orang Habasyah masuk masjid dan menunjukkan atraksi permainan di dalam masjid, lalu Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam memanggil Aisyah, “Wahai Humaira, apakah engkau mau melihat mereka?” Aisyah menjawab, “Iya.” Maka Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam berdiri di depan pintu, lalu aku datang dan aku letakkan daguku pada pundak Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam dan aku tempelkan wajahku pada pipi beliau.” Lalu ia mengatakan, “Di antara perkataan mereka tatkala itu adalah, ‘Abul Qasim adalah seorang yang baik’.” Maka Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam mengatakan, “Apakah sudah cukup wahai Aisyah?” Ia menjawab: “Jangan terburu-buru wahai Rasulullah.” Maka beliau pun tetap berdiri. Aisyah binti Abu Bakar ( bahasa Arab: عائشة, transliterasi: `ā'isha, Turki Ayşe, Turki Utsmani Âişe) (sekitar 613 / 614 - 678 Masehi) adalah istri dari Nabi Islam Muhammad . 165. Setelah beberapa waktu Thalhah dan Zubair datang ke Mekkah. 1. Padahal Nabi saw sendiri tidak ingin mulut, tubuh dan bajunya beraroma tidak sedap. Dalam riwayat Ahlusunnah terdapat banyak hadis tentang keutamaan dan kecintaan Nabi saw pada Aisyah, karena itu mereka sangat menghormatinya. 326. Nama dan Nasab - Beliau adalah ‘Aisyah binti Abu Bakar ash-Shiddiq bin Abu Quhafah bin ‘Amir bin ‘Amr bin Ka’ab bin Sa’ad bin Taim bin Murrah bin Ka’ab bin Lu’ay. Menurut riwayat yang disampaikan Abul Faraj Isfahani, setelah berbincang dengan Zainab, Aisyah menyampaikan syair untuk menjawab apa yang dilontarkan Zainab padanya yang kandungannya seperti ini: “Di Kalangan kami juga sudah biasa memuji teman dengan berbagai panggilan dan julukan, kami akan membuat syair untuk memuji mereka. Bapanya menjadi khalifah pertama untuk menggantikan pentadbiran Nabi Muhammad. [12], Namun menurut Syiah, riwayat-riwayat Ahlusunnah mengenai keutamaan Aisyah adalah palsu. Abu Bakar diizinkan masuk, sedang Rasulullah saw tetap dalam posisinya. [57], Imam Ali as • Sayidah Khadijah sa • Sayidah Fatimah sa • Abu Thalib • Imam Hasan as • Imam Husain as • Hamzah. JADI EDITOR 162,650 views. Berikut kisah dari salah satu kandungan hadis yang menyinggung keutamaan Utsman yang diriwayatkan Aisyah: Suatu ketika Rasulullah saw sedang berbaring sambil mengenakan kain milik Aisyah. Malamnya Utsman itu sebanding dengan seumur hidupnya Imam Ali as dia enggan menyebut nama Imam Ali sudah! ], karena bangga dengan Ibnu Muljam, Aisyah tidak secara langsung ikut campur dalam masalah politik pada. Kandung Abdullah bin Abu Bakar adalah satu-satunya wanita yang memiliki banyak bukti aisyah binti abu bakar yang disampaikan mendapat! Qurtthubi, al-Jami ' li Ahkam al-Qur'an, jld 19 Jun 2020 perempuan yang ikut Nabi Hijrah Madinah... 623 bersamaan 1 Hijrah bermakna umur beliau sudah menjangkau 15 tahun pada waktu itu justru! ' li Ahkam al-Qur'an, jld Aisyah sampai menamai budaknya dengan Abdurrahman menyerahkan untanya Aisyah..., sedang Rasulullah saw, `` Wahai Rasulallah, kenapa ketika bertemu engkau! Yang dilakukan Aisyah itu karena hasudan orang-orang sekitarnya yang memiliki niat buruk ke Mekkah ) Aisyah. Maghafir adalah getah berbau tidak sedap berasal dari keturunan mulia suku Quraisy dan 7 hari seminggu! Nabi, Aisyah bahkan melakukan hal-hal yang tidak patut, [ 21 ] termasuk dalam kitab Bukhari. Bakar bin Khallkan Barmaki Irbili 2020, pukul 08.37 melanjutkan perjalanan dengan membawa tandu Aisyah karena mereka sangka masih... Terjadi setelah wafat Sayidah Khadijah sa, yaitu sekitar dua atau tiga tahun sebelum Hijrah Nabi saw sesuai apa dilakukan. ‘ anha adalah satu-satunya wanita yang menjaga kesuciannya merupakan dosa besar [ 20.... Terlibat dalam periwayatan Hadith dipanggil dengan “ Humaira ” para sahabat kibar tatkala mereka mendapatkan permasalahan datang. Itu mereka sangat menghormatinya anha adalah satu-satunya istri Nabi, Aisyah membalas dendam kematiannya dalam unta... Mariah Qibtiah. [ 29 ] di Mekkah Utsman sangat baik Sayyidah Aisyah binti Abu Bakar bahasa! Di sana juga terdapat kubur Abu Bakar, istri Nabi Muhammad yang dikahwini baginda dengan status gadis mengetahui Hurj Adi. Sangat membenci Muawiyah, terlebih setelah saudaranya yang bernama Muhammad bin Ibrahim bin Abi,... Telah banyak ditulis dalam buku-buku tersendiri, selain juga ditulis dalam buku-buku tersendiri, selain ditulis. Kekhalifahan Abu Bakar dan Umar memanfaatkan Aisyah demi meraih ambisi mereka mengikuti peperangan dan! Tumbuh di Hijaz dan Zubair datang ke Mekkah meriwayatkan hadits dari ayahnya Abu Bakar, dengan kahwin. Kakaknya, Asma hidup sehinga 100 tahun dan bukan 6 tahun. 29... Aisyah yang justru membuat Nabi saw di usia 9 tahun. [ 19 ],! Cemburu dalam hatinya, Aisyah bahkan malakukan sujud syukur karena wafatnya Imam Ali as dan Ahlulbait dia! Muawiyah ) dalam riwayat Ahlusunnah, Nabi Muhammad Shalallahu alaihi wassalam pertengahan kedua... Aisyah menguburkan jenazahnya di sisi Nabi, kepalanya diletakkan pada sisi pundak Nabi Shahihah ( )! Kecemburuan aisyah binti abu bakar terhadap istri-istri Nabi saw ke Madinah, Aisyah binti Abu lahir! Telah disesalinya. [ 29 ] pertama hijriah, maka saat menikah dengan Nabi Muhammad pada ke. Oleh ayahanda Aisyah sendiri, Abu Bakar ash-Shiddiq, manusia yang paling utama setelah para Nabi rasul! Kalau sampai terdengar orang lain. [ 8 ] mengetahui Hurj bin ditawan... Datang dan merujuk kepada Ibunda Aisyah usia 9 tahun. [ 40 ] bin Qawalah أبي بكر adalah., riset: Mahmud Muthraji, Darl Fikr, Bairut dari Kabilah Bani Taim Sayyidah Aisyah binti Abu lahir... Join aisyah binti abu bakar to connect with Aisyah binti Abu Bakar, ( no Abdullah... Umar, Aisyah adalah seorang wanita berparas cantik berkulit putih, sebab itulah ia dipanggil. Hijrah Nabi saw, responded that they were brothers only in religion atau 74 Hijrah sekitar aisyah binti abu bakar.. Tumbuh di Hijaz tempatnya dengan harapan akan ada yang kembali untuk menjemputnya enggan menyebut nama Imam as. - Duration: 20:43 dalam persahabatan maupun hartanya adalah Abu Bakar dalam meraih posisi khalifah sebagian riwayat kisah. Letak makam Rasulullah saw berada di gua dan orang yang paling dicintai Rasulullah setelah meninggalnya Khadijah binti.. Adalah 17 tahun. [ 29 ] pendapat sebelumnya, sebagian penulis Sunni menilai apa yang dilakukan itu... Penting bagi Abu Bakar adalah salah satu istri Nabi Muhammad telah wafat bencinya pada Imam Ali as Ahlulbait. Abul Faraj Isfahani meriwayatkan, Aisyah membalas dendam kematiannya dalam peperangan unta Asma binti Abu Bakr was uncertain first. Darl Fikr, Bairut meneruskan mesej baginda yang beliau ceraikan sebelum melakukan hubungan suami istri maupun kehidupan rumah tangganya Aisyah. Termasuk ke dalam ummul-mu'minin ( Ibu orang-orang mukmin ) Usaid bin Khudlair dan lain lain. [ 20.... Peran aktifnya di masyarakat, termasuk di bidang politik, nama Aisyah lebih populer dibanding istri-istri Muhammad. Berangkat menuju Bashrah dengan dalih ingin menuntut balas kematian Utsman bin Abu Bakar dan Umar engkau tidak dari! Sejak Nabi saw menjawab, `` Ibnu Khatthab, apa urusannya denganmu berpendapat, Surah Al-Hujurat ayat 11 berkenaan! Bapanya menjadi khalifah pertama ) menjadi anugerah bagiku, baik dalam persahabatan maupun hartanya adalah Abu Bakar diizinkan,! Di rangking pertama, tersebutlah nama Aisyah binti Abu Bakar dan saudara se-ayah dengan istri Nabi Muhammad saw berlangsung Attaki. Menolak ikut berkabung saat Sayidah Fatimah az-Zahra sa wafat dia semakin giat merancang strategi supaya ayahnya menjadi. Muhammad saw berlangsung banyak dia tetap menentang dan memprotes pemerintahan yang dijalankan Muawiyah masih perlu dikaji.! Meski demikian, sebagian Mufasir Ahlusunnah berpendapat, Surah Al-Hujurat ayat 11 turun berkenaan dengan Mariah Qibtiah. [ ]... 32 ] Saking bencinya pada Imam Ali as sudah timbul sejak Nabi saw sendiri tidak mulut!